BOOKS

Teatralita veřejných událostí 17. listopadu a jejich performativní zkoumání audiovizuálním médiem

THEATRICALITY OF PUBLIC EVENTS ON NOVEMBER 17 AND PERFORMATIVE RESEARCH THROUGH AUDIOVISUAL MEDIA


Diplomová práce věnující se teatralitě veřejných událostí 17. listopadu. Opírá se o čtyři základní publikace, které pomáhají celou událost pochopit jako komplexní děj s mnoha překrývajícími se významy. Tyto knihy jsou Divadelní věda Andrease Kotteho, Estetika performativity Eriky Fischer – Lichte, Všichni hrajeme divadlo Ervinga Goffmana a kolektivní monografie Social Performance editovaná Jeffrey C. Alexanderem. Událost analyzuje na základě audiovizuálního dokumentu, jež sloužil jako performativní prostředek výzkumu oné události. Práce v první části analyzuje složité a vrstevnaté událostí, v nichž mnoho rozličných aktérů sledují své protichůdné záměry, ze kterých vystávají mnohé paradoxy. V druhé části práce je zkoumáno audiovizuální médium jako nový prostředek ke studování a prezentaci performativních událostí.

The diploma thesis is devoted to the theatricality of public events on 17 November. It is based on four basic publications that help to understand the whole event as a complex plot with many overlapping meanings. These books are Andreas Kotte's Theater Science, Erika Fischer-Lichte's Aesthetics of Performativity, Erving Goffman's We All Play Theater, and the collective monograph Social Performance edited by Jeffrey C. Alexander. The diploma thesis analyzes the event on the basis of an audiovisual document. The work in the first part analyzes complex and layered events in which many different actors pursue their conflicting intentions, resulting in a number of paradoxes. In the second part of the work, the audiovisual medium is examined as a new means of studying and presenting performative events.


PDF DOWNLOAD LINK.