A CO KDYBY?

A co kdyby?

What if?


Dvojice ve videu A co kdyby? je bytostně živá a přirozená. V jejich blízkosti se cítíme plní života, aniž bychom jakkoli participovali nebo měli nutkání zasáhnout. Realita, kterou prožívají nás odděluje od každodenního proudu životů a dává prostor vzpomínkám a asociacím. Chaotické chování prolnuté paralelním příběhem o blízkosti, vztazích a lásce nabízí intimní pohled do spolupráce, jakožto podmínce samotného vzniku audiovizuálního díla.

The couple in the video What if? is truly alive and natural. We feel full of life around them without having to participate in any way or have the urge to interfere. The reality they experience separates us from the everyday flow of life and gives space to memories and associations. Chaotic behavior mixed with a parallel story of closeness, relationships and love. The video offers an intimate look into collaboration, as a condition for the very creation of an audiovisual work.


2022, video 13 min

Sára Jarošová, David Neumann, Ester Šindelářová, Kamil Šindelář


VIDEO A CO KDYBY?

POSTER

PICTURES FROM VIDEO

PICTURES FROM INSTALLTION