MÍSTO ŘEVU

Místo řevu

Place of Roar


Instalace je inspirovaná kopáním tůněk akční skupinou dětí usilujících o podporu biodiverzity vodních a mokřadních organismů a zadržování vody v krajině. Činnost s příslibem duševního i krajinného očištění pomáhá vytvářet novou realitu a rozpouštět vlastní identitu v neobvyklé kolektivní zkušenosti. Stává se něčím abstraktním, existujícím virtuálně. Pozorujeme digitální studii pohybu a zvukového chaosu nahodilých zpěvů a nespolehlivých vypravěčů. Plátna kopírující půdu a detaily krajiny ozářené sluncem nebo zahalené tmou. Průhledné, virtuální květiny z plexiskla ožívající z bláta a krystalizující do něčeho hladkého a křehkého jako indexy digitálního prostoru.

The installation is inspired by the digging of ponds by an action group of children who strive to support the biodiversity of aquatic and wetland organisms and the retention of water in the landscape. Activity with the promise of mental and landscape cleansing helps to create a new reality and dissolve one's identity in an extraordinary collective experience. It becomes something abstract that exists virtually. We observe a digital study of movement and sonic chaos of random chants and unreliable narrators. Canvases replicating soil and landscape details illuminated by the sun or shrouded in darkness. Transparent, virtual plexiglas flowers coming to life from the mud and crystallizing into something smooth and fragile as indices of digital space.


2022, multi-platform installation

Sára Jarošová, David Neumann, Ester Šindelářová, Kamil Šindelář


VIDEO FROM INSTALLATION MÍSTO ŘEVU

POSTER

PICTURES FROM INSTALLTION

PICTURES FROM 3D MODEL

PICTURES FROM VIDEO 1

PICTURES FROM VIDEO 2

PICTURES FROM VIDEO 3