OBSERVACE 17. LISTOPADU 2018

Observace 17. listopadu 2018

Observations on 17 November


Demonstrace jako divadelní představení? Politický svátek podroben zkoumání divadelní vědy, jenž se snaží odhalit klíčové aspekty veřejné události. Veřejnou událost 17. listopadu chápe jako mnohovrstevnatý děj s rozličnými aktéry s protichůdnými záměry, jež nechávají vniknout v charakteristické paradoxní situace. Film vytvořen pro zkoumání performativních aspektů teatrality veřejných událostí, který nechápe filmové médium jako pouhý nástroj zkoumání, ale i jako prostředek, jímž se dají vyjadřovat a zpopularizovat vědecké poznání. Film vznikl v rámci nově fungujícího semináře na Univerzitě Palackého v Olomouci, jako tvůrčí experimentální dílny zkoumající nové interdisciplinární možnosti poznání.

Demonstration as a theater performance? The political holiday is investigated by theater science, which tries to reveal the key aspects of the public event. The film understands the public event on November 17 as a multi-layered plot with various actors with conflicting intentions which lead to characteristic paradoxical situations. A film created to explore the performative aspects of the theatricality of public events, which does not understand the film medium as a mere research tool, but also as a means by which scientific knowledge can be expressed and popularized. The film was created as part of a newly functioning seminar at the Palacký University in Olomouc, as a creative experimental workshop exploring new interdisciplinary possibilities of knowledge.

2019

Ji.Hlava IDFF - STUDIO 89 - Jihlava


2019, video 64 min

David Neumann, Sára Jarošová, Karolína Hruboňová, Assel TorgayevaPICTURES FROM FILM

BOOK ABOUT FILM


Teatralita veřejných událostí 17. listopadu a jejich performativní zkoumání audiovizuálním médiem

THEATRICALITY OF PUBLIC EVENTS ON NOVEMBER 17 AND PERFORMATIVE RESEARCH THROUGH AUDIOVISUAL MEDIA


Diplomová práce věnující se teatralitě veřejných událostí 17. listopadu. Opírá se o čtyři základní publikace, které pomáhají celou událost pochopit jako komplexní děj s mnoha překrývajícími se významy. Tyto knihy jsou Divadelní věda Andrease Kotteho, Estetika performativity Eriky Fischer – Lichte, Všichni hrajeme divadlo Ervinga Goffmana a kolektivní monografie Social Performance editovaná Jeffrey C. Alexanderem. Událost analyzuje na základě audiovizuálního dokumentu, jež sloužil jako performativní prostředek výzkumu oné události. Práce v první části analyzuje složité a vrstevnaté událostí, v nichž mnoho rozličných aktérů sledují své protichůdné záměry, ze kterých vystávají mnohé paradoxy. V druhé části práce je zkoumáno audiovizuální médium jako nový prostředek ke studování a prezentaci performativních událostí.

The diploma thesis is devoted to the theatricality of public events on 17 November. It is based on four basic publications that help to understand the whole event as a complex plot with many overlapping meanings. These books are Andreas Kotte's Theater Science, Erika Fischer-Lichte's Aesthetics of Performativity, Erving Goffman's We All Play Theater, and the collective monograph Social Performance edited by Jeffrey C. Alexander. The diploma thesis analyzes the event on the basis of an audiovisual document. The work in the first part analyzes complex and layered events in which many different actors pursue their conflicting intentions, resulting in a number of paradoxes. In the second part of the work, the audiovisual medium is examined as a new means of studying and presenting performative events.


PDF DOWNLOAD LINK.