EXPERIMENTAL WHIPPING MIRROR REWIND FOLKLORE

Experimental Whipping Mirror Rewind Folklore


Foundfotage kolaborace uvažující v rovině národa, jeho identity, jeho tradic. Hledá pomocí střihu vzájemné základní společné vztahy, které kulminují do dvou idejí, formálně zkoumajících pomocí zrcadlení a změny rychlosti. Idea lidského stroje německého folkloru se postupně převine do idey mytizovaných rituálu českého folkloru, jenž vytváří vlastní novou entitu, bytost, která promlouvá ze základní potraviny, chápanou jako základ dnešní společnosti a kultury.

Foundfotage collaboration thinking at the level of a nation, its identity, its traditions. Using editing, the video searches for mutual fundamental common relationships that culminate in two ideas formally explored through mirroring and speed changes. The idea of the human machine of German folklore is gradually transformed into the idea of the mythicized ritual of Czech folklore, which creates its own new entity, a being that speaks from a basic element, understood as the basis of today's society and culture.


2019, video 11 min

David Neumann, Gabriela Tomisová, Maximilian Georg WinterPICTURES FROM VIDEO