TELEVIZE TRIBUNA

Televize Tribuna

Television Tribun


Televize Tribuna, dokumentární studie teatrality veřejných událostí zaznamenává fotbalový zápas SK Sigmy Olomouc proti FK Teplicím. Pomocí observační metody je nahlíženo na soustrojí chodu fotbalového stadionu, kde jsou nám zprostředkovány role neviditelných aktérů běžně chápaného fotbalového utkání. Formu filmu rámuje postupné neohebné plynutí času, které diváka vtěluje a uvězňuje do prostoru stadionu, jenž je chápán jako aréna poskytující prostor pro jednotlivé aktéry, kterým je na základě svého genderu, věku a vzhledu, přidělena skrze kolektivní autoritu klubu, jednotlivá role podílející se na kolektivním budování kultu klubu a jejich prezentátorů. Tato filmová studie chápe fotbalový klub jako umělý model instituce, státu, který nám může pomoct uvědomit si, jak vnitřní, tak i vnější používané mechanismy organizace, kdy jsou jednotlivé vnitřní rituály individuálních aktérů využívány, přepracovávány a zneužívány k vnějším cílům a prospěchům instituce.

Television Tribuna is a documentary study of the theatricality of public events, recording the football match of SK Sigma Olomouc against FK Teplice. The observation method is used to look at the operation of a football stadium where the roles of the invisible actors of a commonly understood football match are conveyed to us. The form of the film is framed by the gradual inflexible passage of time which embodies and imprisons the viewer in the space of the stadium which is understood as an arena providing space for individual actors who based on their gender, age and appearance, are assigned through the collective authority of the club an individual role participating in collective building of the cult of the club and their presenters. This film study understands the football club as an artificial model of an institution, a state which can help us to realize both the internal and external mechanisms used by the organization when individual internal rituals of individual actors are used reworked and abused for the external goals and benefits of the institution.


2019, video 68 min

David Neumann, Sára Jarošová, Karolína HruboňováPICTURES FROM FILM